பரவலான பாரதித் தடத்தின் குறும்பயணி

Sunday, 11 August 2013

மதிப்பீட்டுக்கூறுகள்

1
தன் முயற்சி
2
உச்சரிப்புப் பிழையறிதல்
3
உச்சரிப்புப்பிழையின்றிக்கூறல்
4
எழுத்துக்களின் ஒலி அறிதல்
5
ஒலி வேறுபாடு உணர்தல்
1
கவனமாகக் கேட்டல்
2
முழுமையாகக் கேட்டல்
3
மையக்கருத்தினைக் கூறல்
4
தானே கூற முயலல்
5
நேர மேலாண்மை
1
செய்யுளில் வரிசையுணர்தல்
2
சொற்களின் பொருளுணர்தல்
3
வரிசைப்படுத்தல்
4
சொற்றொடராக அமைத்தல்
5
தன்முயற்சி
1
ஆர்வம், முயற்சி
2
கருத்துமுறை மாறாமை
3
மெய்ப்பாடு
4
தொடக்கம் முடிவு
5
தயக்கமின்றிப் பேசுதல்
1
புரிதல்
2
எழுத்தின் சரியான உச்சரிப்பு
3
ஆயத்தம்
4
தன் முயற்சி
5
தற்சார்பு.
மேற்காண் செயல்பாடுகளின் மதிப்பீட்டுக் கூறுகளைக் கொடுத்துள்ளேன்.
1 முதல் 5 முடிய, முதல் செயல்பாட்டிற்குரிய மதிப்பீட்டுக் கூறுகள். அடுத்தது
இரண்டாவது செயல்பாடிற்குரியது.தொடர்ந்து பார்த்துக்கொள்ளவும்
                                                             ( நாளை முழுமையாக இடுகிறேன் )


No comments:

Post a Comment