பரவலான பாரதித் தடத்தின் குறும்பயணி

Thursday, 11 July 2013

முடியாமையின் இயலாமை :


பள்ளிப்பணி சார்ந்த பணிப்பளுவின் காரணமாய் எழுதவில்லை. நீண்ட நாள்களுக்குப் பின் என் பள்ளியில் காமராசர் பிறந்தநாள் விழாக் கொண்டாட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக கவியரங்கம் நிகழ்த்தப்பட்டது. அக்கவிதைகளை இடுகையிட்டுள்ளேன். தொடர்ந்து எழுத முயல்கிறேன்.

No comments:

Post a Comment