பரவலான பாரதித் தடத்தின் குறும்பயணி

Thursday, 31 January 2013

நானும் பாடக்குறிப்பேடும்


பாடப்புத்தகத்தைப் பின்தொடரும்
நிழல் பிம்பம்.

தெளிவான திட்டமிடலின்
முன்னொட்டு.

தோன்றலும் முடிவும்
தொன்மைச் சிந்தனையும்
முதிர் ஆசிரியத்தின்
முகம் காட்டுகின்ற
பாடக்குறிப்புப் பக்கங்கள்.

வளர்ந்த செடியின்
வாசமான மலர்களாக
உவமிக்கப்படும்
பெருமிதம் இதற்குண்டு.

வார்த்தையும் வேட்கையும்
வெற்றியும் வனப்பும்
இதனுள் பிரதிபலித்தல்
பணியைக் கண்ணியமாக்கும்

நடந்த நாள்களின்
நினைவுகளைச் சொல்வது
பாடக்குறிப்பேட்டின்
பழையபக்கங்கள் தான்.

பழைய அனுபவத்தின்
புதிய அணுகுமுறை
பசுமை வரப்புகளாய்
பரந்து நீள்கின்றன.

ஆசிரியர்பற்றாக்குறை கூட
அதிகாரிகளால் அனுமதிக்கப்படுவதுண்டு.
ஆனால் பாடக்குறிப்பின்
வெற்றிடப் பக்கங்கள்
என்றுமே அனுமதிக்கப்பட்டதில்லை

No comments:

Post a Comment