பரவலான பாரதித் தடத்தின் குறும்பயணி

Saturday, 16 February 2013

நானும் என் உணவுப்பையும்

கைக்குழந்தையாய்
என்னுடன் தவழும்.

எப்பொழுதும்
என்னுடன் இருக்கும்.

என்னைப் பிரிதல்
இதற்கு இயலாது.

இதனுள்

நண்பகல் உணவு,
நல்ல புத்தகம்,
நண்பர்களின் முகவரி
நாளையதிட்டங்கள்,

தண்ணீர்க் குவளை
தேனீர்க் காசு
திட்டக் குறிப்புகள்
தூய்மைத் துண்டு

எல்லாமும் இருக்கிறது.
என்றுமே கனத்ததில்லை.

என்னைச் சுமக்கும்
இதன் பிடியினை
நான்
குழந்தையைத் தொடும்
இலாவகமாய்க் கையாளுகிறேன்.

என்னையே
தூக்கிக்கொண்டு செல்வதாய்
நான் இதனைத்
தூக்கிக்கொண்டு செல்கிறேன்.

இதைச்
செப்பனிடுவதிலும்
சீராக்குவதிலும்
நான்
என்றுமே வெட்கப்பட்டதில்லை.

என்
குடும்பத்தைப் போலவே
நான்
என் உணவுப்பையைச்
சுவாசிக்கிறேன்.  

No comments:

Post a Comment